Privacy, cookies, Algemene voorwaarden en klachten.

Privacy

Uiteraard gaan we bij Kinderpraktijk Marijn vertrouwelijk om met je gegevens. Voor de intake krijgt u onze privacy voorwaarden aangeleverd.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut van uw kind, een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over mogelijk uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van uw kind noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Waarborgen van de privacy.

Ik zorg ervoor dat uw privacy en die van uw kind gewaarborgd is. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en die van uw kind,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en die van uw kind,
 • als behandelend therapeut van uw kind als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier van uw kind. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Delen van gegevens

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn,
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
 • voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administratie een factuur kan opstellen (naam, adres en geboortedatum van uw kind).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens blijven in het cliënten dossier, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard (vanaf de 18e verjaardag van uw kind). De financiële administratie wordt 7 jaar bewaard.

 

Privacy op uw nota Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

De volgende gegevens staan hierop vermeld:

 • uw naam, adres en woonplaats en die van uw kind,
 • de geboortedatum van uw kind,
 • de datum van de behandeling(en),
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld,
 • de kosten van het consult.

Cookies

Deze website gebruikt cookies. Deze cookies worden puur en alleen gebruikt om de site en haar vindbaarheid te verbeteren. We slaan geen gegevens op voor andere doeleinden.

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van kinderpraktijk Marijn. Met het tekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Intakegesprek
 • Voorafgaande aan het intakegesprek kunnen ouders een telefonisch oriënterend gesprek aanvragen.
 • Tijdens het telefonisch oriënterend gesprek met de therapeut, worden de hulpvraag en de situatie van het kind besproken. Een oriënterend gesprek duurt maximaal 30 minuten en hier zijn geen kosten aan verbonden. Het kind is hierbij niet aanwezig.
 • Wanneer beide partijen overeenkomen dat integratieve kindertherapie – counseling wordt gestart zal er een afspraak worden gemaakt voor een intake met beide ouders. Bij jongeren (vanaf 12 jaar) is ook de jongeren bij de intake aanwezig.
 • Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangen ouders/verzorgers een vragenlijst en een behandelovereenkomst. Deze retourneren ouders ingevuld en ondertekend uiterlijk 4 dagen voor de intake datum.
 • Na de intake worden 5 sessies en een evaluatiegesprek ingepland.
 1. De behandeling
 • integratieve kindertherapie heeft een maximale duur 20 weken en een gemiddelde omvang van 15 sessies (uitzonderingen daargelaten), waarbij de praktijk (Kinderpraktijk Marijn, Laan van de 5e mei 1, 6846MB Arnhem) doorgaans  één uur per week wordt bezocht.
 • De therapeut is gehouden de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • De therapeut gaat uitsluitend inspanningsverplichtingen aan. Het bereiken van het door de ouder/verzorger beoogde resultaat wordt niet gegarandeerd.
 • Het niet verstrekken van belangrijke informatie waarvan ouder(s)verzorger(s) op de hoogte zijn, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts, specials of andere hulpverlener, kan nadelige gevolgen hebben voor het therapie proces. In dit geval zijn ouder(s)/verzorger(s) hier zelf verantwoordelijk voor.
 1. Evaluatiegesprekken
 • Na iedere 5 sessies vindt er een evaluatie moment plaats met ouders, waarin de voortgang besproken wordt. Tijdens het therapeutisch proces kan altijd een tussenevaluatie worden aangevraagd. Vanuit beiden partijen wordt gekeken of dit nodig zal zijn. In dit gesprek wordt gekeken naar de hulpvraag, de voortgang en worden doelen in overleg eventueel bijgesteld. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
 • De therapie wordt afgesloten met het voeren van een eindevaluatiegesprek met ouder/verzorger nadat alle sessies zijn afgerond. Het kind is bij dit gesprek niet aanwezig.
 • Bij het eindevaluatiegesprek wordt geen verslag verstrekt. Ouders dienen zelf eventueel aantekeningen te maken.

 

 1. Tarieven
 • Een therapiesessie duurt 60 minuten en kost € 75,-.
 • Een therapiesessie duurt 60 minuten en kost € 75,-.
 • Het tussen en eindevaluatiegesprek duurt 60 minuten en kost € 75,-.
 • Ook telefoonmomenten langer dan 20 minuten worden in rekening gebracht (na 20 minuten wordt er € 8.50,- per 5 minuten in rekening gebracht
 • De tarieven kunnen worden aangepast met ingang van een nieuw kalenderjaar. De therapeut zal u hier een maand van te voren schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit geldt niet voor reeds lopende behandelovereenkomsten.
 • Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW, integratieve therapie is vrijgesteld van BTW.
 1. Betaling
 • Elke maand ontvangt u een nota per e-mail. De nota wordt binnen 14 dagen voldaan op rekening nummer NL58INGB 0795290918 t.n.v. RM Ruhé.
 • Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuurt de therapeut de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt een betalingsherinnering. Bij het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 7,50  in rekening gebracht.
 • Voldoen ouder(s)/verzorger(s) binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar/hun verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de therapie per direct stop te zetten totdat ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 • Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de therapeut en de ouder(s)/verzorger(s).

6.Bescherming, vertrouwelijkheid en omgang met informatie

 • Kinderpraktijk Marijn werkt volgens de privacywet AVG. De privacyverklaring van kinderpraktijk Marijn is opgenomen in de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst. Bij het tekenen van de behandelovereenkomst geven ouders aan akkoord te gaan met de privacyverklaring.
 • De therapeut heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Ten allen tijde is de privacy van de cliënt gewaarborgd.
 • Dossiers worden zodanig bewaard dat ze ontoegankelijk zijn voor derden.
 • Ten behoeve van de therapie kan een casus worden ingebracht bij intervisie/supervisie.
 • In evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënt.
 • De therapeut is gebonden aan de beroepscode.
 • Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beide akkoord gaan met de behandeling.
 • Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het therapeutisch proces van hun kind.
 • Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
 • Ouders geven toestemming voor schriftelijk contact middels mail, sms en whatsapp.
 • Voor overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).

 

 1. Opzegging of afmelding
 • Bij verhindering dient de gemaakte afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de ouder(s)/verzorger(s) in rekening te brengen.
 • De therapeut is bereikbaar tijdens kantooruren op het nummer: 026-8408460. Mocht de therapeut niet aanwezig zijn, dan graag een voicemailbericht inspreken of een mailbericht sturen.

 

 1. klachten

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan dient u daar in eerste instantie bij  de therapeut zelf melding van te maken. De bedoeling is om dit middels een gesprek op te kunnen lossen. Indien dit niet naar tevredenheid lukt dan kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereninging NFG . Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl) In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de CAMcoop Lidnummer: 9246.